# Schoolboost Network

​Sir Ken Robinson definierar följande syfte och mål med utbildning: ”The four basic purposes of education is personal, cultural, social and economic.
​The aims of education are to enable students to understand the world around them and the talents within them so they can become fulfilled individuals and active compassionate citizens”.

Ur dessa rader har ett nytt spännande initiativ tagit form. Det handlar om att lyfta svensk skola. SchoolBoost Network är en ideell förening som verkar nationellt, för ett mer långsiktigt och hållbart perspektiv på skolutveckling – både för individens och samhällets bästa.

David Tivemark är en av initiativtagarna och drivkrafterna bakom nätverket. Det står direkt klart att detta är en människa med med stort engagemang för de viktiga frågorna i vår tid. I stort brinner han för utveckling, både på ett individuellt och samhälleligt plan. Han är klok nog att se sammanhanget mellan de båda. Det är där Schoolboostinitiativet kommer in som en del i det arbete han bedriver – tillsammans med grundarna Christer Hellberg och Annette Wahlgren.

– Vi som startat SB är medvetna om att det finns mängder av positiva initiativ runtom i landet, alla jobbar på sitt sätt för det som de tror på. Det vi ser behov av är en plattform där alla kan samlas oavsett om vi jobbar i eller med skolan, är föräldrar, företagare, politiker, föreningsaktiva, medborgare eller elever.  Nu arbetar SchoolBoost med flera olika idéer som kan sammanfattas på följande sätt;  ”Lyfter vi skolan, lyfter vi samhället! Vi driver för närvarande tre projekt där vår värdegrund konkretiseras. Digitala yrkes- och intressekortleken är ett projekt som avser att visualisera nuvarande och viktiga framtidsyrken, fritidsaktiviteter och intressen. Generationsbryggan avser att ta fram teknik för att öka motivation till att öka mental och fysisk hälsa genom att skapa nya mötesplatser för unga och äldre. Framtidscentrum. Här är tanken är att samordna olika initiativ som idag rör sig i gränslandet mellan skolan och samhället i olika regioner. Det finns behov av att skapa en större arena som kan förmedla tjänster (och få tjänster kvalitetssäkrade) som både elever, skolor, samhällsfunktioner och näringsliv har nytta av på både kort och lång sikt.

Och vad gäller just nätverket som nu håller på att ta form och växa sig allt starkare i Sverige, baseras det på utvecklingspotentialen svensk skola har, samt på en mängd idéer som stöttar densamma. Här utgör digitaliseringen och tekniska lösningar ett av verktygen mot målet.

– Vi vill att lärande ska utgå från varje individs styrkor i en mer likvärdig skola för alla, oavsett bakgrund, socioekonomisk klass eller kommuntillhörighet. Vi anser att alla elever behöver rustas med färdigheter och förmågor som i mycket hög grad kommer avgöra hur väl man lyckas, både på ett personligt plan men även med framtida studier och karriärval. Vi vill också sprida goda exempel på pedagogiska metoder, bra teknik, forskning, engagerade förebilder och öka motivationen för ett mer lustfyllt lärande för livet. Vi ser att samspelet mellan skolan och samhället är en förutsättning för att vi ska kunna skapa ett hållbart kretslopp av kunskap och lärande, nu och i framtiden. Det stämmer mycket väl överens med det Andreas Schleicher gav uttryck för härom dagen i GP. Nämligen att skolmakthavare ofta saknar en övergripande vision för skolan, och idéer om vad utbildning ska vara bra för. Både ute i världen men också i Sverige. Flertalet av de senaste 20 årens svenska skolreformer har, som Schleicher sade genomdrivits med goda avsikter. Dock har de har skapat ett fragmenterat skolsystem utan visioner och själ. Den största drivkraften i Schoolboost vilar på just detta. Att vi ser att den svenska skolan måste bli bättre på att utveckla elevernas lust att lära och använda sina förmågor. Det kan inte ske där skolan verkar som en isolerad företeelse – det behöver ske i samspel med resten av samhället. Med SchoolBoost vill vi inspirera fler till att vara med och lyfta svensk skola så att den åter bli en stolt och inspirerande förebild för omvärlden, förklarar David. Vi vill att skolan ska kunna anpassas utifrån elevens behov och intressen. På så sätt ser vi att fler kommer att må bättre och nå dit de vill i livet. Han fortsätter vidare.

– Förutom den härliga känslan som gärna infinner sig i oss människor när vi är med och bidrar till positiv utveckling i samhället, finns det även annan nytta genom engagemanget i SchoolBoost. Det handlar om att skapa samverkan som leder till meningsfullt lärande och meningsfulla relationer, där innovativa och samhällsförbättrande initiativ kan ta fart. Schoolboost som nätverk skapar en konkret plattform för detta ändamål.

Ett led i arbetet med att engagera fler är att delta i och arrangera konferenser och events där skol- och samhällsengagerade människor rör sig.

– Det är viktigt att vi bygger detta på ett frivilligt engagemang av och med människor som både rör sig inom och utom skolans värld, människor som har de kunskaper och det engagemang som behövs för att förändra i grunden betonar David Tivemark. Och visionerna saknas verkligen inte. Tvärtom, Schoolboost är här för att förändra (utbildnings)världen. Du som vill delta, påverka och förändra är varmt välkommen!

Här engagerar du dig – på dina villkor, utan kostnad.