Elever, lärare och rektor omvärldsspanar och workshoppar tillsammans på den digitala utvecklingsresan

Det blåser friska vindar när klass 345F från Johannebergsskolan i Göteborg, går längs gatan till busshållplatsen. Med spänd förväntan ska Montessorieleverna iväg på ett lite annorlunda äventyr idag. De inleder en omvärldsspaning gällande digitala verktyg, tillsammans med sin lärare Vera Koncz och biträdande rektor Anna Badenfors.

Att träffa andra vuxna ute i arbetslivet händer inte så ofta men är något som verkligen uppskattas av eleverna, i detta fall slutanvändarna – de digitala verktygens och erans barn.

Elevernas perspektiv är en viktig del i processen och att samverka i hela kedjan för att bilda sig en uppfattning om hur skolan på bästa möjliga sätt kan arbeta digitalt är mycket spännande.

– Vi behöver allas perspektiv för att fatta väl grundade beslut, säger Anna Badenfors. Vi är i full färd med att arbeta fram en hållbar IKT-plan för hela förvaltningen i Centrum där omvärldsanalysen naturligtvis är en viktig komponent. Att fånga upp elevernas och pedagogernas reflektioner när de får möjlighet att besöka och samtidigt testarbeta i miljön där verktygen kommer till är oerhört givande. Både för relationerna till eleverna och för insynen det ger i de digitala verktygens funktion och innehåll. Det fungerar inte att sitta vid skrivbordet bakom en skärm, vi behöver samtala, nätverka och uppleva för att få en relevant bild av verkligheten omkring. Med fokus på relevanta lösningar gällande verktyg och innehåll.

Vera Koncz som är klassens lärare ser flera vinster med arbeta digitalt i den här typen av verktyg som testas idag:

– Vi har behov av just den här flexibiliteten som digitala verktyg erbjuder. Eleverna har friheten och möjligheten att jobba med olika moment vid tidpunkter som passar deras utvecklingsprocess och tempo. De kan ta den tid de behöver till ett visst moment utan att känna sig stressade över att andra klasskamrater är snabbare exempelvis. Allt material är samlat på ett ställe och vi kan verkligen använda tekniken för att anpassa arbetssätt efter var och ens förutsättningar. I vårt fall är klassen åldersblandad, då förenklar det digitala verktyget ytterligare. Sedan har vi aspekten med det kollegiala lärandet. Använder vi alla ett interaktivt verktyg kan vi ta del av varandras arbete på ett helt annat sätt. Administrationen minskar på sikt genom digitaliseringsprocessen vilket ger oss mer tid att fokusera på pedagogik och innehåll. Jag är oerhört inspirerad och vill komma igång nu direkt säger Vera med entusiasm i rösten.

Väl framme tas klassen emot, det råder en respektfull balans i mötet mellan vuxna och barn på kontoret där de visas runt av Jonathan Lindström som är produktansvarig och håller i dagens workshop. Eleverna, lärare och rektor träffar VD, tekniker, programmerare, processledare, filmare, produktansvariga och projektledare. Elevernas möte med de två kontorshundarna är kanske det som dröjer sig kvar allra mest… och så klart den kreativa miljön på Göteborgskontoret.

En av eleverna reflekterar över hur trevligt och intressant det kan vara på en arbetsplats, alla kan välja var de vill sitta, dricka te i en fin kopp när de jobbar, ha keps och mössa på sig utan att någon säger något och dessutom ha sin bästa vän med sig under dagen! Jag vill börja jobba nu, konstaterar hen, eller i alla fall sitta här och lära mig. Vilken frihet, jag känner mig fri här jämfört med i skolan…

Det är just samtalen under dagen som onekligen leder till lärande reflektion, för alla involverade. Det betyder så oerhört mycket för eleverna att få vara en del av processen, att bli lyssnade till, att bli tagna på allvar och som en av 10-åringarna uttrycker sig:

– När vuxenvärlden släpper in oss känns det bra och meningsfullt. Lärande sker på många olika sätt, att träffa andra vuxna än våra föräldrar och lärare är inspirerande och gör att vi upptäcker andra möjligheter. Vi lär oss mycket av att se hur vuxna har det när de jobbar. Jag visste inte att en programmerare kan jobba med så här många olika saker till exempel. Det är kul att höra vad andra vuxna tycker om att jobba med och varför de har valt just det yrket. Sedan är det spännande att känna till vilka som jobbar med det vi ska använda i skolan, då vet jag att det är en människa som har gjort det.

När förmiddagens workshop är till ända, utvärderingen är gjord, alla har sagt hej då och hundarna är klappade ännu en gång, går vi i ett slags glädjerus tillsammans till bussen. Barnens entusiasm över att få möta människor (och hundar) de inte känner, arbeta digitalt i en spännande miljö och lära mer än om endast verktyg är slående, motivationen finner inga gränser. De flesta vill tillbaka och några vill börja jobba direkt. Så susar den lågmälda elbussen in på hållplatsen och när vi kliver på viskar en elev till en annan:

– Nu gäller det att skaffa bra betyg, här vill jag jobba!

Så sluts dörrarna om våra ryggar och resan till elevernas framtida tillvaro har tagit fart på riktigt, efter att ha jobbat i och på riktigt.

 

 

Lackéus och Sävetun om hur lärande blir viktigt när det sker på riktigt

Numera visar blytung forskning på ett antal positiva effekter för lärandet och inte minst en personlig utveckling, för den som skapar värde för andra. Internationella såväl som nationella studier, pekar alla på fördelar, även om det finns en del praktiska ramar att utveckla för att möjliggöra en ännu bredare spridning.

–  Entreprenöriellt och värdeskapande lärande är fortfarande en isolerad företeelse i svenska skolor. Vi ser att intresset ökar och att lärfilosofin får allt större genomslag samtidigt som vi också kan konstatera att de flesta lärare som arbetar så här gör det relativt ensamma på de skolor där de verkar säger Martin Lackéus och Carin Sävetun på Chalmers Tekniska Högskola.

En del av förklaringen ligger sannolikt i att det råder viss begreppsförvirring och att många lärare möjligen tror att detta handlar om att driva företag med fokus på ekonomisk tillväxt och vinning. En syn som hindrar det värdeskapande förhållningssättet att integrera med resten av skolsystemet och slå rot ordentligt.

– Just den diffusa definitionen som fortfarande görs är en utmaning. Det finns en allmän uppfattning om att allt som bryter traditionell katederundervisning är entreprenöriellt medan det i själva verket faller inom ramen för progressiv pedagogik. Vi arbetar kontinuerligt för att förändra detta genom vidare forskningsinsatser som så småningom kan utgöra konkreta verktyg för vad och hur. Just nu pågår ett forskningsprojekt där hela skolor i fyra olika kommuner i Sverige är involverade i entreprenöriellt och värdeskapande lärande som metod för undervisningen. Vi följer utvecklingen mycket noggrant och resultaten vi ser speglar grunden i lärfilosofin. Nämligen att eleverna upplever högre grad av delaktighet och engagemang. Motivationen och ansvarstagandet ökar markant precis som graden av innovation i skolan, när eleverna skapar värde för andra.

Mätningen av resultat sker delvis genom kvalitativa intervjuer men också med hjälp av teknik utvecklad för ändamålet.

– Vi samlar tillförlitlig data genom att fånga upp processerna i realtid via appen Loop me. Där dokumenterar både lärare och elever vad som händer och hur de känner, kopplat till erfarenheter och progression de gör. IT-stödet hjälper oss att kartlägga aspekter vi inte tidigare kommit åt i forskningssammanhang och som visat sig ha stor betydelse just inom entreprenöriellt och värdeskapande lärande. Bland annat känslorna som väcks genom den personliga utvecklingen. Parallellt synliggörs alla deltagares uppfattningar om vad som händer för oss forskare. Det är avgörande att kunna följa praktiken så nära eftersom entreprenöriellt och värdeskapande lärande inte kan förpackas i en enda övergripande färdig modell, utan antar olika former beroende på kontext.

Omvärlden förändras

Vad är det då som gör att värdeskapande faller så väl ut bland eleverna? Att de som fallit ur systemet plötsligt kan nå målen? Att motivationen klättrar i taket?

– Unga människor idag ställer andra krav på relevans i utbildningen. Tiden utanför skolan handlar i hög grad om kommunikation och lärande i många olika sammanhang. Något som uppfattas som meningsfullt och mer relevant för kunna existera i samtiden. Detta har på sätt och vis slagit ut det skolsystem vi så febrilt försöker laga och lappa. Det värdeskapande förhållningsättet och lärandefilosofin löser relevansproblematiken och ger mycket annat på vägen. Det är viktigt för oss att alla att känna mening med det vi gör, varför skulle det vara mindre viktigt för barn och unga?

Som pedagog kan du träna upp ett entreprenöriellt förhållningssätt

– Vi har tagit fram både frågor och checkpunkter i samarbete med Sundsvalls kommun, för att läraren skall kunna inleda och hålla fokus på värdeskapande arbete, för att sedan bilda sig en uppfattning om hur lärandet och miljön kan behöva dirigeras om för att ta steget fullt ut. Ett sätt att inleda värdeskapande arbete är att besvara följande frågor eller beskriva arbetet utifrån punkterna här säger Martin Lackéus.

– För vem gör vi detta?

– Hur ska eleverna försöka skapa värde genom den här uppgiften, för människor utanför den egna gruppen eller skolan?

– För vem eller vilka skapar eleverna värde för genom uppgiften.

– För vem eller vilka är den här uppgiften lämplig, med hänsyn till ålder, ämne, förkunskaper etcetera.

– Vilka ämnesrelaterade kunskaper och förmågor kan eleverna tillämpa i värdeskapande för uppgiften?

– Vilka läroplansmål kan kopplas till uppgiften?

– På vilka sätt kan du stödja eleverna i lärandet? Formativ bedömning, reflektionsuppgifter med mera?

– Hur planerar du att bedöma elevernas insatser i den här uppgiften? Hur kommunicerar du detta?

Checklista för att utvärdera uppgiften 1=håller inte alls med 7=Instämmer helt

– Eleven interagerar med människor utanför gruppen eller skolan

– Elevens skapar värde för andra än sig själv och läraren

– Uppmuntrar eleven att våga ta steget och misslyckas

– Låter eleven äga processen själv

– Låter elever arbeta i team över tid

– Knyter an till ämnesrelaterade kunskaper och förmågor

– Låter eleverna arbeta repetitivt och försöka om och om igen

– Följer upp och ger feedback till eleverna utifrån aktiviteter

– Beroende på lågt eller högt värde får läraren möjlighet att att justera handledningen av varje grupp och/eller individ. Det leder till att läraren också genomgår en yrkesmässig utveckling och kan skapa en balanserad arbetsinsats så att varje elev får de verktyg hen behöver för att komma vidare och fördjupa sitt lärande ytterligare. Det är en spännande och motiverande insikt för de allra flesta som väljer att jobba så här, berättar Martin och Carin engagerat. Varken elever eller lärare vill fortsätta arbeta som de gjorde tidigare när värdeskapandet blivit en integrerad del och ett förhållningssätt i vardagen. Det är som i the Matrix, skrattar Martin. Har du väl valt din väg vill du inte kastas tillbaka till en tillvaro utan mening – när du vet vad du kan åstadkomma i den andra världen.

Läraren får bättre koll och gör mer träffsäkra bedömningar framåt

Jörgen Jonsson är lärare i trä och metallslöjd och mentor för en årkurs 9. Han är en av alla de hundratals lärare Martin Lackéus och forskningsteamet samarbetar med i pågående forskningsprojekt.

– Ska vi vara tydliga med vad vi vill att våra elever ska lära sig och hur de ska bli bedömda så måste vi börja med oss själva och då kan det vara bra att skriva ned hur vi har tänkt att det ska gå till. Det som var helt nytt för mig var att arbeta med checklistan och att fylla i figuren. Det var intressant att se hur figuren växte fram och det blev tydligt vad jag hade lagt tyngdpunkten på i respektive övning. Hittills har jag endast gjort övningen en gång, men jag kan tänka mig att om jag skulle göra flera blanketter med ytterligare övningar för en och samma klass, skulle det vara bra att lägga alla figurer bredvid varandra och jämföra. På så sätt skapar jag enkelt en överblick som ger insikter om vi har fått med allt som var tänkt eller om det har blivit så att jag fokuserar på liknande saker i varje övning. Ibland kan man behöva göra det tydligt för sig själv och utvärdera det som observeras. Med hjälp av resultatet fattar jag som lärare både nödvändiga och sannolikt mer relevanta beslut för att kunna ge eleverna den träning och de kunskaper som de behöver för att ta nästa steg i sin utveckling.

 

 

De är pedagoger som skapar i oändlighetens digitala rum – på riktigt!

Behovet av moderna, flexibla digitala läromedel, det vill säga relevanta läromedel utifrån den tid och det samhälle eleven lever i, möter inga egentliga gränser. Samtidigt sjunger skolorna långsamhetens lov när det gäller att implementera både verktyg och innehåll samt den kompetensutveckling som många gånger efterfrågas.

Solen står högt över mitt huvud. Havet möter himlen och blir oändligt runt hörnet på den Pippi Långstrumplika konferensanläggningen i skärgårdsmiljö där luften är salt. Ute i trädgården jag inte nått, väntar en av de mest intressanta dagar som i utbildningssammanhang kan äga rum. Men det vet jag inte än.

Jag stannar upp i lugnet och låter mig vila i oändlighetens famn en stund. Så väcks jag till liv i mötet med en dramatisk röst. En skådespelare, regissör och filmproducent i ett – går livligt gestikulerande igenom hur filmskapandets kraft kan få vilket dött ämne som helst att bli en levande, spännande och intressant a-haupplevelse! Han gör det roligt och vägleder en fascinerad åskadarpanel mycket avdramatiserat i skapandets konst. Jag sugs in och med i en plötslig, enorm längtan efter att få skapa lärande för andra på precis just ett sådant här sätt! Wow!

Till en början slår eftertankens kranka blekhet klorna i de pedagoger som nu äntligen – på riktigt – tillsammans i tre hela dagar ska utveckla och skapa bland annat film som en del av ett mycket större pedagogiskt material. Så släpper de sina högt självställda krav och kreativiteten finner inga gränser. Den plötsliga förvandlingen gör kursdeltagarna till idésprutande manusförfattare, rekvisitaletande regissörer och skådespelare som kastar sig ut i det okända, men också det kända. Detta är en del i att utveckla det digitala lärandeverktyg de själva och eleverna är medskapande i.

Det är en vacker dag i slutet av juni och för många av kursdeltagarna i årets På riktigt-läger har skolavslutningarna hunnit passera. Äntligen har de några dagar där de helt och hållet, i grupp och individuellt, kan fokusera på att utveckla innehållet i det digitala verktyget På riktigt.

-Att använda ett digitalt verktyg som detta tydliggör för både eleverna och oss pedagoger vad vi gör och vart vi är på väg. Översikten som kommer med verktyget tydliggör både innehållet och lärandeprocessen menar två pedagoger från Valhallaskolan i Halmstad. Att delta i ett sådant här skaparläger ger oss möjlighet att utbyta tips och diskutera pedagogiska idéer med andra kollegor från olika skolor runtom i landet. Det är viktigt att få prova sina idéer, bli ifrågasatt, ifrågasätta och utveckla tankarna vidare i mötet med både kollegor men även processledarna från Lin Education, de som håller samman kursen. Mycket handlar om att våga uttrycka sina idéer, våga tänka om, tänka nytt, vässa tankarna och på så sätt utmana sig själv, menar de.

– På riktigt är oändligt, vi kan skapa och utveckla materialet hur mycket som helst menar en pedagog från Alingsås. Verktyget gör det möjligt att möta eleverna precis där de är. Det skapar en bra yta för att samarbeta och motivationen ökar i klassrummet, både för oss som lärare och för eleverna. Om vi jämför möjligheterna med en lärobok och ett digitalt verktyg som detta, är ju sättet att ta sig an ett nytt ämne mer begränsat i läroboken. I verktyget här kan vi jobba med så många olika sinnen och med fler verktyg än bara text. Film är både roligt att se och skapa skrattar de och går vidare till sin arbetsplats för stunden – scenen där nästa tagning på Alfred Nobel är i full färd att genomföras.

Många är de olika pedagogiska idéerna som förverkligas under dagen. Anna Lindroth från Borås är där med sitt team. Hon ser en fantastisk utveckling på många plan.

-Dels är verktyget tydligt och konkret, som användare guidas vi verkligen steg för steg. För oss som grupp är det en otrolig fördel att vara samlade. Vi har alla en gemensam utgångspunkt för vidare arbete och delar en upplevelse präglad av positivitet och entusiasm. En av kollegorna betonar vikten av att möta eleverna i elevernas värld för att inlärningen verkligen skall ta plats. Det möjliggörs genom digitala verktyg och digitala miljöer, vilka många unga och barn känner som självklara.

Det är naturligtvis i samspelet mellan tekniken, verktyget och människan innehållet kan skapas och bli till för att utvecklas vidare. Utan pedagoger med visioner om att skapa en ännu bättre lärmiljö för eleven spelar det mindre roll hur oändligt det digitala verktyget är. Pedagoger kan med sig själva som verktyg skapa fantastiska upplevelser för eleven. Lägg till På riktigt så finns möjligheten att nå alla de personlighetstyper som finns i våra klassrum runtom i Sverige. Så blir lärandet tidsenligt, relevant och därmed intressant – På riktigt!

Ännu en faktor som spelar roll för pedagogerna är möjligheten till fortbildning av detta slag. Med ett verktyg utan gränser finns inga hinder, bara möjligheter.

– Att kunna återvända till producenterna, lära mer och få handledning, support och feedback på det som görs är en enorm trygghet menar en av deltagarna. Det är en enorm fördel att arbeta med någon vi kan lita på, som finns där för att ge stöd och kvalitétssäkra allt material som skapas i det växande lärcirkelbiblioteket. Det känns faktiskt kul att bidra till något större som många fler kan ha nytta av.

När lägerdag nummer två går mot sitt slut har framtagandet av innehåll till ett antal nya lärcirklar tagit form, filmprocesser påbörjats, pedagogiska samtal och utvecklande diskussioner tagit fart. Jag har mött pedagoger som verkligen med liv och lusta tar sig an nya utmaningar och arbetar enormt lösningsfokuserat. Jag har följt deras idéer och tankegångar, sett dem omsättas till en konkret produkt. Och bäst av allt är att jag ha fått ta del av dessa fantastiska pedagogers glädje över att skapa en egen produkt som sedan blir ett analysobjekt att sätta tänderna i för fortsatt utveckling.

Att få arbeta kontinuerligt och fokuserat med det du brinner för mest – pedagogiska frågor – över flera dagar, utan att bli avbruten, är lika drömskt som havsmiljön och pensionatet där kursen äger rum. Nära naturen, i solljuset vid det oändliga havet blir också skapandet oändligt. På riktigt.

Läs även: Läromedel i nya digitala former av Jan Hylén

Mer information om verktyget finner du HÄR.