Resultatet av Pop-up School på årets BETT

Dryga halvåret har passerat sedan delar av skolsverige besökte BETT-mässan i London och inspirerades kring teknik och lärande i dagarna flera. Horisonten var på plats och rapporterade från en mängd olika arrangemang. Ett av de mest uppmärksammade inslagen var workshopen Pop-up School som arrangerades av Lin Education. Att skapa nytt av befintligt med människor från olika skolkulturer som arbetsmaterial väckte en hel del insikter.

Vad händer när man låter elever delta i lärares kompetensutveckling? Om eleverna dessutom är från Storbritannien och därigenom synliggör lärares undervisningspraktik då skolkulturer blir synliga i mötet?

Emma Nääs var en av de hundratals deltagarna som medverkade. Hon minns kraften genom det unika samarbete som så explosionsartat uppstod.

– Känslan som jag fortfarande har kvar är att det var så oerhört befriande att få tänka fritt utan begränsningar och istället tänka möjligheter. Ur det föds en lust att utvecklas och vilja nå nya mål tillsammans. Det smittar av sig deltagare emellan. Kreativitet och glädje och driv i diskussioner gav mersmak, vilket jag tror var en gemensam nämnare för alla som deltog. Gemensamt för både elever och lärare var att vi vågade och endast när vi vågar lär vi oss nya saker. Det jag fortfarande bär med mig är kanske inte mätbart men det är en enorm stolthet över att jag var med och formade den dagen tillsammans med nya kollegor och elever. Vi fixade det, genom ett fantastiskt gränsöverskridande samarbete.

#Kompetensutveckling

Vi lever i en tid där utvecklingen går snabbt, det är nog de allra flesta överens om. Tekniken möjliggör sådant som bara under gårdagen tedde sig omöjligt att ens föreställa sig för de allra flesta. Vi människor förhåller oss till utveckling på mycket olika sätt. En del fullständigt slukar allt som är nytt och plöjer igenom möjligheter att lära medan andra avvaktar intresserat och väntar på en samlad insats för alla att lära mer om det nya. Oavsett medför en snabb utveckling (eller utveckling överlag) ett behov av lärande.

Vägarna till kompetensutveckling är många och mer eller mindre komplexa beroende på hur de sker. I och med digitaliseringen har en helt ny lärande- och erfarenhetsutbytesarena uppstått. I den begynnande dela-kultur som är under framväxt har vi möjlighet att anta rollen som både producenter och konsumenter. För de som ännu inte tagit steget och nått den digitala mognad som behövs för ett inspel – vad händer med fortbildning där? Hur kan vi se till att kompetensutvecklingen i skolsverige ser likvärdig ut i en tid av stora behov inom området? Det är en av förutsättningarna för att utbildning och lärande skall kunna bli likvärdigt för våra elever.

Redaktionen önskar ta del av era erfarenheter om lärande och utveckling för egen del. Hur ser du på kompetensutveckling när det gäller digitaliseringen inom skolan? Vad behöver du göra och i vilka former? Hur ser du helst att kompetensutveckling för digitalisering går till på din arbetsplats? Fyll i vår undersökning och skicka den vidare till dina kollegor i skolsverige. Tillsammans ser vi till att ta tempen på lärarsveriges kompetensutvecklingsbehov!

Behöver du kompetensutveckling för att digitalisera undervisning och lärande?

View Results

Loading ... Loading ...

 

 

 

Revolution av högre utbildning väntar!

Möjligen väntar en omvälvande revolution av högre utbildning som kan komma att lösa kompetensglappet mellan utbildning och arbetsmarknad, snabbare integrera nyinflyttade världsmedborgare samt effektivt ta hand om den omskolning som väntar i med en automatisering av nuvarande arbetsmarknad.

Digitaliseringen innebär en mångfald av utvecklingsvägar för världens medborgare, en sådan väg är så kallade moocar (massive open online courses). Potentialen med denna typ av utbildning är enorm när det gäller att nå ut till ett stort antal människor och samtidigt lyckas hålla hög kvalitet. Hittills har moocutbildningarna inte påverkat den traditionella utbildningen och lärosätena i någon större utsträckning, men en förändring står sannolikt att vänta. Att möjliggöra utbildning av rang för fler oavsett var vi befinner oss kan vara en del av lösningen för det kompetensutvecklingsbehov samhället står inför.

Moockurserna kan ha 10000-tals deltagare världen över. De får tillgång till föreläsningar, uppgifter, prov och kan även delas in i seminariegrupper. Eftersom allt är automatiserat finns ingen övre gräns för hur många som kan delta i nätkurserna. Det i sig, är en demokratisk utveckling som möjliggör högre utbildning för den som vill.

Andreas Bergström, vice VD för Fores är mycket positiv till möjliggörandet av automatiserad utbildning. Han hoppas att regeringen agerar snabbt och ser till att inte utvecklingen stoppas av eventuella regelverk. Han jämför möjligheten inom utbildning med den utveckling andra branscher tagit och som fullkomligt exploderat när de väl funnit sin rätta struktur och tekniska förutsättningar. Exempel på sådana är Netflix och Airbnb.

I och med den nationella digitala strategin som delvis syftar till att göra skolan mer jämställd inom fältet, kommer omfattande kompetensutvecklingsinsatser både behövas och förväntas äga rum. Som det ser ut idag förväntas kommunerna själva ansvara för detta, Sverige kan inte vänta sig ett digitalt helhetslyft av skolan på nationell nivå, ännu. Skulle automatiserad utbildning av detta slag kunna lösa hela eller delar av detta kompetensutvecklingsbehov? Det återstår naturligtvis att se.

Möjligheterna som uppstår genom utvecklingen framstår många gånger till en början som ett hot för att sedan upptäckas och skrivas om till just en möjlighet, låt oss hoppas att så blir fallet även här.

Evelina Stadin har skrivit rapporten Öppna nätkurser för tusentals – utvecklingen av moocar i Europa som är en del av Fores projekt om hur automatisering påverkar framtidens arbetsmarknad och fördelning. Läs hela rapporten HÄR. Du kan även läsa SvDs debattartikel som publicerades tidigare idag: Blir nätkurser andraklassutbildning?

Skolverket har konstaterat att det råder stort kompetensbehov inom digitaliseringsområdet på alla nivåer inom skolan. Särskilt viktig anses kompetensutvecklingen av rektorers strategiska kompetens i digitala frågor vara. Men även andra områden relaterade till digitaliseringsprocessen i stort kommer att erbjudas.

Följande insatser är tillgängliga från hösten 2016:

– Säker och kritisk användning av nätet

– Digitala verktyg för lärande

– Leda och lära tekniktäta klassrum

– Att leda skolutvecklingsprocesser, med fokus på digitalisering (riktas till rektorer och skolledare)