Västeråsskolor arbetar lösningsfokuserat med högre måluppfyllelse som resultat

Ett lösningsfokuserat arbetssätt kännetecknas av ett framtidsperspektiv, där elevers, lärares och hela organisationers resurser och kvaliteter utgör grunden för att utveckla och förändra.

– Det handlar om att ta utgångspunkt i styrkor och goda egenskaper. Kort sagt i det som fungerar i och omkring en människa eller för all del en organisation säger Martin Larsson som arbetar med pedagogisk utveckling och är en av de två som ansvarar för projektet i Västerås stad. Tillsammans med kollegan Mikael Thunblom har Martin Larsson genom riktade utbildningsinsatser för pedagoger och rektorer implementerat förhållningssättet i flera av kommunens skolor. Enheten de arbetar för heter IDA och har i uppdrag att stödja utvecklingsarbetet på stadens för- och grundskolor. IDA står för inkludering, delaktighet och aktivitet och syftar till att stärka barns och ungas förutsättningar att nå målen i skolan.

– Skolan handlar om möten och kan vi arbeta fram en konstruktiv dialog och kommunikation når vi alla bättre resultat, både gällande prestation men också utifrån psykosociala och hälsomässiga aspekter fortsätter Martin Larsson.

Utbildningarna som Martin och Mikael driver och leder tar sin utgångspunkt i att välja ett annat synsätt än det reflexmässiga, där vi i de flesta fall fokuserar på problemen vi möter när något hindrar ett förväntat resultat.

– Om vi vänder på steken och utgår från att hitta lösningar i stället för problem blir utvecklingen lättare och bättre. Det handlar om att se människan du har framför dig som kompetent och fokusera på det som görs bra, det som fungerar och utgå ifrån detta för att sedan kunna ta näsa steg. Förhållningssättet kring det som är i behov av utveckling eller förändring flyttar oss från att vara problemlösare till att bli lösningsbyggare. Resultatet är anmärkningsvärt menar Martin. Förhållningssättet är ju egentligen inget nytt men det handlar om att verkligen praktisera det i vardagen säger han leende när vi talas vid.

Utbildningen omfattar både teoretiska och praktiska moment. Kursdeltagarna har fått träna på lösningsfokuserade samtal, som att ställa frågor och göra återkoppling utifrån modellen. De har genom övningarna utvecklat förståelse för hur goda relationen skapas, både individuellt och i grupp. Ytterligare moment handlar om att bedriva förändringsarbete i praktiken. Utöver detta har kursen även belyst tillämpning av lösningsfokus i arbetet med föräldrar, men även kollegor emellan.

– Metoden bygger på att ställa frågor och att ge resursinriktad feedback. Detta hjälper oss att fokusera på individens och organisationens resurser. Det vi fokuserar på får vi mer av säger Martin med ett leende.

Kommunikationsstrategin kan egentligen nyttjas inom de flesta områden som är i behov av utveckling, eller som eftersträvar ett mer positivt förhållningssätt och resultat, fortsätter han och ger ett exempel från skolvärlden:

– Tillsammans med eleven har pedagogerna i uppdrag att etablera mål för elevens studiegång. Det är viktigt att det är elevens eget mål, naturligtvis behöver de stämma överens med de yttre ramarna i form av styrdokument som skolan formas utifrån. Här är det helt avgörande att vi som pedagoger ställer frågor som klargör effekten av elevens agerande och att vi i samtalet utgår från att vi kan påverka morgondagen, inte det som varit. Det handlar om att stötta eleven i arbetet med att utforska målen. Att eleven genom frågeställningar synliggör för sig själv vad hen behöver göra för att nå dit. Frågemodellen ger konkreta resultat och verktyg att arbeta med, här följer några exempel att arbeta utifrån:

Vad har du kvar att göra?

Vad i det du gjort hittills kan hjälpa dig vidare?

För att ta dig dit du är, vilka strategier använde du dig av?

Hur gjorde du?

Hur kommer du att reagera när du gör detta?

Vad kommer omgivningen att säga när du gör detta?

Vad är det första du ska göra nu som tar dig närmare en lösning?

Med förvånansvärt små justeringar menar Mikael och Martin att de fått ta del av fantastiska resultat allteftersom fler pedagoger valt att förändra sitt förhållningssätt och synsätt på ”problem” i klassrummen av olika slag. Pedagogerna upplever själva en positiv förändring och utveckling av både klimat och kultur på skolorna när de har verktygen att möta eleven där hen är.

– Det är en pågående process och något vi arbetar med att utveckla och hålla vid liv hela tiden. Det som är så spännande med den här modellen menar Martin, är att metoden och förhållningssättet är flexibelt. Det finns en grundläggande tanke i metod och förhållningssätt men du anpassar den efter vem du är och integrerar förhoppningsvis så småningom detta till ett sätt att vara och kommunicera på. Eftersom det är just ett förhållningssätt kan bemötandet appliceras på de flesta situationer. Martin berättar om ett antal mobbningsfall och konflikter som lösts med goda resultat utifrån just det pedagogerna tillskansat sig på utbildningarna.

– I 30 av 31 fall har konflikterna och mobbningen upphört helt och eleverna själva har stått för lösningen, vilket ju är underbart utropar Martin, berörd och glad över utvecklingen.

Både Martin och Mikael ser fram emot att få utveckla arbetet systematiskt och på så sätt stötta verksamma pedagoger i arbetet med att föra kunskaper och erfarenheter vidare inom organisationerna.

– Som skolutvecklingsinsats har utbildningen resulterat i högre måluppfyllelse och inte minst en mer positiv upplevelse av skolgång och arbetsplats, för alla involverade avslutar Martin entusiastiskt.

Hittills har lösningsfokuserat arbetssätt för pedagoger genomförts tre omgångar, två av gångerna riktat till pedagoger och en gång riktat till rektorer. För närvarandehar alla som önskat fått möjlighet att delta.  IDA har således utbildat 96 pedagoger och 15 rektorer i kommunen. Utöver de tre grundutbildningarna har även en valbar fördjupningsutbildning genomförts nu under hösten.

Horisonten kommer även att besöka några av de verksamheter vars pedagoger deltagit i utbildningarna. I vår har du alltså möjlighet att hänga med oss till skolor i Västerås!