Ifous processledare Åsa Sundelin om Digitalisering i skolan

FoU-programmet Digitalisering i skolan syftar till att utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg. Målet är att föra forskning och praktik närmare varandra, inte att forskningen ska tala om vad praktiken ska göra, menar processledare Åsa Sundelin.

-Programmen uppstår utifrån medlemmarnas behov och baseras på ett antal frågeställningar om situationer och utmaningar de möter i vardagen. Digitalisering i skolan syftar till att ta reda på hur de digitala verktygen påverkar lärandet. Hur pedagogiken kan förändras och utvecklas med hjälp av digitaliseringen. Vi behöver hitta nya arbetsformer som stärker elevernas framtidskompetenser och fördjupar kunskaper och förståelse inom de olika ämnena. Hur kan vi då utveckla undervisning och bedömning så att styrdokumentens krav på användning av digitala verktyg uppfylls och mål nås? Utifrån praktiknära frågor inleder vi alltså processer baserade på verkliga behov. Under arbetets gång övergår nyvunna kunskaper och upptäckter till användbara, långsiktiga strategier. En process slutar aldrig med oss, vi bidrar till samverkan och etablerandet av de processer och strategier som växer fram när våra medlemmar deltar. Vi har inte ett färdigt kurskoncept där deltagaren går in och får till sig en lösning, vi utvecklar hållbara strategier tillsammans utifrån våra olika perspektiv kopplade till aktuella frågeställningar. Det är detta som gör Ifous processer dynamiska och spännande, säger Åsa. Hon betonar vinsten med att de nya strategierna som arbetats fram, införlivas i verksamheterna och fortsätter att leva och utvecklas även efter ett program är avslutat.

Lärloopar som utmanar

– Under programmets gång går alla deltagare igenom frågeställningar eller utmaningar i form av lärloopar. Lärlooparna har hittills ramat in nuläge, nya tankar, design för lärande, multimodala gestaltningsformer och bedömning av multimodala gestaltningar. Vi jobbar nu med Formativ bedömning med stöd av digitala verktyg. Vad som kommer härnäst utarbetas under arbetets gång. Utifrån lärlooparnas innehåll bloggar deltagarna om de erfarenheter de gör, sätter igång tankeprocesser och utmanar sig själva samt varandra med nya frågeställningar, genom att ge feedback. Vidare menar Åsa att oavsett om du verkar som pedagog eller har förvaltningens perspektiv är det av stor vikt att bli medveten om konsekvenserna av de olika alternativ vi har i en tid av mycket snabb digital utveckling.

-Här behöver vi diskutera metoder och verktyg för att tillägna sig och använda kunskap. Det gör vi genom att våga prova nya vägar, vilka vi sedan utvärderar och reflekterar kring tillsammans med kollegor.

Deltagare med passion för utveckling det enda som krävs

– Programmet är något för alla med intresse för utveckling och som vill skapa intressant, tidsenlig och inspirerande undervisning. Du behöver inte vara digitaliseringsproffs, det viktiga är en nyfiken inställning, en vilja att lära och en passion för att utveckla det du gör till något ännu bättre med syfte att göra skillnad för eleverna. Det gäller såväl, förvaltning som pedagoger och forskningsteam avslutar Åsa.

Här kan du ta del av Åsa Sundelins programpresentation

Horisonten tar hjälp av skolorna som deltar i projektet för att belysa hur digitaliseringsprocessen tagit fäste på fältet så här långt. Följ våra reportage kommande månad.