#Dela digitalt – utvidgat kollegialt lärande när det är som bäst

Den digitala bokcirkeln är ett fortbildningsinitiativ startat av förra årets guldäpplevinnare Jenny Edvardsson. Hon när en stark passion för utveckling som förbättrar den dagliga tillvaron för eleven i skolan. Vägen dit? Den handlar för Jenny om att med hjälp av digitala verktyg förstärka elevens upplevelse av att läsa och skriva och på så sätt berika sitt liv.

I sin roll som lärare har Jenny Edvardsson genom åren upplevt att många elever förmedlar en negativ självbild i mötet med språket. Här arbetar Jenny metodiskt för att vända den bilden och därmed resultaten – genom digitala verktyg som underlättar och bidrar till elevens språkutveckling. Och hon gör det med stark övertygelse om att det verkligen är möjligt att förändra.

– Som lärare behöver vi erbjuda olika former för att eleven ska öppna upp och hitta sin motivation att bedriva en bildningens resa genom litteratur och skrivande. För att kunna göra det behöver vi själva hitta inspiration som motiverar oss att fortsätta utveckla nya lösningar, menar hon. Arbetet med att inkludera alla i klassrummet och verkligen ge dem möjlighet och förutsättningar att delta i ett boksamtal exempelvis, är helt avgörande för elevens upplevelse av den egna förmågan att lära. Det är något vi verkligen behöver utveckla hela tiden och det är kanske en av de viktigaste komponenterna av vårt jobb.

Jenny Edvardsson har startat flera olika prisbelönta initiativ som varit riktade till elever för att göra sina ämnen svenska och historia mer tillgängliga. Under året som gått har hon funderat en hel del på hur hon och andra språklärare skulle kunna dela idéer om ungdomslitteratur och inspirera varandra till ett utvecklat arbete kring skönlitteratur i klassrummet.

– Jag har länge känt att det saknats ett forum, där lärare som undervisar äldre elever (högstadiet och gymnasiet, kanske också VUX/SFI) har kunnat diskutera och samtala om litteratur. Jag började så smått i höstas ett samarbete med min skolbibliotekarie. Samarbetet består i att vi tillsammans läser olika romaner och sedan ca 1 gång/månad spelar in och offentliggör vår läsning via en podd om litteratur för unga vuxna. Podden, som heter ”Wendespodden”, finns att följa och lyssna på i SoundCloud. Responsen har varit mycket positiv. Många hör av sig och tipsar om litteratur som vi kan läsa och diskutera i våra olika avsnitt. Samtidigt har jag fortfarande saknat en möjlighet för andra att också mer aktivt delta och dela med sig. Hittills är det jag och vår skolbibliotekarie som diskuterar, men hur kan andra också bli delaktiga?

Utifrån detta föddes tanken om en digital bokcirkel, där ungdomslitteratur skulle kunna diskuteras genom Google HangOuts exempelvis.

– Jag bestämde mig för att helt enkelt ta tempen på intresset för ett sådant här forum och lade ut idén i sociala medier och fick oerhört positiv respons. Många var intresserade av att mötas och diskutera litteratur. Jag valde då att starta upp FB-gruppen ”Den digitala bokcirkeln” och det tog inte lång tid förrän de första anslöt till gruppen. Jag fick också rätt direkt frågan om det var OK för en av medlemmarna att starta upp en systergrupp som kunde fokusera på litteratur för F-6. Givetvis, en helt underbarfråga att få! Vi ska ju ta hjälp av varandra och sprida goda idéer, något som verkligen möjliggörs med hjälp av den digitala tekniken. Och det häftiga är när den här typen av kedjereaktion uppstår, tankar vidgas och koncept utvecklas när vi är fler!

Nu är gruppen igång och syftet är att läsa och samtala om ungdomslitteratur, både på svenska och engelska.

– Vi ska framför allt göra det via Google HangOuts on Air, det vill säga livesända våra diskussioner, vilka kommer att kunna ses i efterhand på YouTube. Om allt går som det ska kommer första HangOuten att genomföras i början av maj. För att få koll på vilka som är intresserade av att delta i en HangOut har jag gjort en första enkät, där medlemmarna har fått fylla i några frågor. Nästa steg blir sedan att dra igång ett par HangOuts denna termin. Därefter gäller det att skapa en kontinuitet i våra digitala boksamtal.

I den digitala bokcirkeln kommer diskussionerna till en början att utgå från Aidan Chambers modell för boksamtal och de fyra rubrikerna:

Vad gillar du?

Vad ogillar du?

Vilka frågetecken finns?

Vilka mönster/kopplingar kan du se?

– Utöver dessa rubriker lägger vi till en fråga som rör HUR man kan arbeta med boken i undervisningen och en fråga som rör MÅLGRUPP (årskurs). Att jag valt att använda Chambers är ju för att också de som deltar ska få med sig en modell som de kan använda sig utav med sina elever i klassrummet. Jag vill alltså inte bara att vi ska diskutera utan jag vill också att vi ska få med oss modeller och verktyg att använda med de egna elevgrupperna. Allteftersom gruppen utvecklas kommer vi att bygga läsningen kring fler teoretiska modeller.

Hur ser en möjlig utveckling av konceptet ut?

– Frågan har redan kommit upp om inte elever från olika håll kan ha samtal med varandra och visst kan det bli så. Genom gruppen kommer vi ju att få kontakt med andra som är intresserade av litteratur och det kan ju leda till ett framtida samarbete, där man till exempel har HO med elever från olika klasser, olika skolor och olika länder, avslutar Jenny.

Har du också en idé? Dela den med andra så tar den kanske form till ett initiativ som verkligen påverkar elevernas (och din egen) upplevelse av vardagen i ännu mer positiv riktning!

Läs också: Jenny Edvardssons digitala arbetssätt gör att fler elever når målen

Ska du till SETT och är intresserad av Jenny Edvardssons inkluderande arbetsmetoder med bas i digitala verktyg? Läs mer på SETT – Jenny Edvardsson

”Att arbeta inkluderande handlar om att skapa en undervisning där alla kan få vara med och delta utifrån sina förutsättningar. Under föreläsningen får du följa med in i Jenny Edvardssons klassrum och undervisningen i svenska och historia. Du får konkreta tips och idéer på allt ifrån hur du kan arbeta stöttande genom att modellera, använda tankekartor och skrivmallar till hur du kan låta den digitala tekniken bli ett stöd för och vid lärande. Alla tips och idéer kopplas till relevant och aktuell forskning”.

 

Jenny Edvardssons digitala arbetssätt gör att fler elever når målen

https://soundcloud.com/fr-ken-je/wendespodden-del-1-ber-ttelser

Den ena aspekten av varför IKT är ett så viktigt område inom skolan har naturligtvis att göra med vårt uppdrag, att utbilda för ett framtida samhälle. Oavsett vilket jobb eller yrke du har idag är IKT och digitaliseringen en viktig del och här vilar ett ansvar på skolan att möta eleverna så att de får en ärlig chans i det yrkesliv som väntar. Den andra aspekten är att vi med digitaliseringen och IKT kan skapa en ökad lust, motivation och vilja att lära så att eleverna kan genomgå den utveckling som skolan ska vara behjälplig i. Så inleder Jenny Edvardsson, gymnasielärare på Wendesgymnasiet i Kristianstad, vårt samtal. Hon känner stor passion för sitt yrkesval och möjligheten att skapa förutsättningar för eleverna att nå målen.

-Min grundtanke är att allt det jag och mina elever gör ska finnas tillgängligt digitalt. Därför har jag en blogg, där planeringar, elevarbeten, material och flippar läggs ut. Vidare har jag även en blogg, där jag delar med mig av mitt material men också lyfter tankar och idéer kopplat till undervisning och skola. Jag provar olika digitala verktyg och skriver om detta. Många av de verktyg jag testar får sedan också eleverna arbeta med. Viktigt för mig är också den digitala teknikens möjlighet till att anpassa och skapa möjlighet för de elever som behöver stöd på olika sätt. Här tänker jag mycket och försöker skapa en undervisning som ska vara stöttande.

Jag som arbetar på ett yrkesgymnasium ser till att göra små förändringar som betyder mycket. Att lyfta in surfplattor eller datorer vid skrivövningar underlättar och höjer motivationen oerhört, eftersom många elever finner ett stort hinder i att skriva med papper och penna. Tekniken hjälper till att komma över sådana barriärer eftersom eleverna med enkel hjälp kan korrigera stavning och grammatik. De behöver inte fastna i rädslan för att göra fel utan kan arbeta igenom sina texter i en process med fokus på utveckling. Det gör att de kan lägga kraften och energin på att lära, inte att dölja eventuella brister. Resultaten som kommer med de digitala verktygen är av positivt slag ser Jenny.

-De texter eleverna producerat under året som gått har utvecklats i stor utsträckning både gällande språk, innehåll och längd. Texterna har helt enkelt blivit mer avancerade. Det samma gäller diskussioner i klassrummet. I och med nyttjande av inläsningstjänster kan även elever med lässvårigheter lyssna på texter och på så sätt också delta i de diskussioner som kopplas till romanläsning. De digitala verktygen skapar definitivt en mer demokratisk grund där individuella förutsättningar inte behöver stå i centrum.

Det är viktigt att inte använda tekniken för teknikens skull utan för att underlätta, förstärka, höja lusten och motivationen i klassrummet menar Jenny.

-Jag utgår ifrån det centrala innehållet och ämnets syfte och funderar på hur tekniken kan förhöja och förbättra upplevelsen och inlärningen. Jag har hela tiden haft en grundtanke i min lärargärning och det är att alla elever jag möter ska ha möjlighet att lyckas genom att göra undervisningen tillgänglig och att skapa struktur och stöd. För att göra detta skapade jag en blogg, där eleverna oavsett tid på dygnet och geografisk plats i världen skulle kunna ta del av allt material och få en överblick över vad som hände förra veckan och vad som kommer att hända. Detta skapar transparens och framförallt tillgänglighet. Detta fick oerhört god respons och många lärare hörde av sig och frågade om de fick ta del av material osv. Det gjorde att jag startade ännu en blogg som riktar sig mer till pedagoger och skolmänniskor. Syftet är att sprida kunskap och idéer för att fler ska bli inspirerade av mina arbetssätt och hitta sina vägar att gå när det gäller IKT. Här reflekterar jag också över mitt eget arbete och delar med mig av tankar hur jag kan nå fler elever i situationer där projekt jag genomfört blivit mindre lyckade. Jag ser alltid en förbättringspotential i mitt eget arbete och det leder till utveckling.

Tillsammans med skolans bibliotekarie har jag också startat en podd om ungdomslitteratur och läsning. Jag brinner för läsning och vill att fler ska kunna ta del av de idéer vi har, poddsändningar är ett relativt enkelt sätt att dela med sig av idéer och kunskap. Våra poddavsnitt produceras ca 1 gång per månad, vi recenserar böcker och diskuterar hur vi i skolan kan arbeta med läsning och litteratur. Jag provar nya medier och lär mig på så sätt hur eleverna skulle kunna arbeta med detta för att utveckla sina kunskaper.

Vi som tycker att det är spännande med digitalisering skulle dra nytta av att skapa fler hangouts och konferenser via webben. På så sätt tror jag att vi kommer att hitta utvecklingsmöjligheter framöver kring hur vi kan skapa en undervisning som bygger på det verkliga samhällets funktioner. Lösningar där vi öppnar upp och får världen närmare det egna klassrummet. Det skulle generera ett större utbyte och internationella gränser, lärare och skolor emellan skulle suddas ut. Det tror jag ger fantastiska fortbildningsmöjligheter framöver. Ytterligare idéer Jenny har är att starta digitala bokcirklar, både nationellt och internationellt. Hon ser en enorm utvecklingspotential i att via google hangout eller skype kunna diskutera erfarenheter skapade ur en gemensamt läst text, med jämnåriga som befinner sig i en annan del av landet eller världen.

I stort är Jenny övertygad om att fortbildning inom IKT är en väsentlig grund för att en digital utveckling verkligen ska sätta fart och få fäste i skolorna.

–Det behöver finnas en central plan för att det ska ta fart, det är huvudmannens uppdrag att se över hur man tänker kring IT och IKT, och implementera detta i varje verksamhet genom rektorer och lärare. Det behöver finnas en tydlig vision och tydliga mål att arbeta mot. Martin Tallvids avhandling om hur en lyckad skolutveckling kring IKT ska ske finns tillgänglig och det sker en hel del forskning nu. Här gäller det att knyta an till forskningen i skolorna, skapa fortbildning som ger förutsättningar för alla att integrera IKT i arbetet. Det handlar om att se hur och varför IKT – i hela verksamheterna på alla nivåer, avslutar Jenny.

Värt att veta om Jenny: Hon fick Lärarförbundets Lärarpris i Kristianstad för sitt arbete med bloggarna och är nominerad till Amy-priset, ett tillgänglighetspris, för sitt arbete med att ge alla elever möjlighet att lyckas.

Ta gärna del av Jennys arbete:

Bloggarna:

https://frokenje.blogspot.se

https://jennypawendes.blogspot.se