Mölndal delar #molndaldelar

För de flesta skolmänniskor är Läslovet ett slags paradis av kompetensutveckling och fortbildningsmöjligheter. Från norr till söder fullständigt kokar det av tankar, idéer och förhållningssätt kring skolutveckling, som antingen har prövats eller skall prövas.

Idag gick Mölndals stads konfererande konferens av stapeln. Ett ohyggligt spännande koncept där alla deltagare är medskapande i utvecklingen av konferensens innehåll. Inget är alltså klart från start utan formas av deltagarna som alla tillhör en processgrupp, vilka lär om, med och av varandra. Arbetet dokumenteras digitalt och deltagarna kommer när det hela är genomarbetat ha fokusområden att arbeta med under året tills dess att nästa sammankomst sker.

Mölndal delar är den övergripande titeln på konferensen som tar avstamp i Mölndals arbete med förhållningssättet Lärande och inflytande – när olikheten är normen.

– Vi inleder det vi ser är samtidens form för skolutveckling på riktigt säger Christer Ferm, utvecklingschef på Skolförvaltningen i Mölndals stad. En konfererande konferens som alltså inte bygger på att deltagarna kommer hit och får våra sanningar levererade, utan faktiskt en konferens som handlar om att på riktigt dela det vi tror är förutsättningar för skolutveckling – på riktigt. Det är oerhört spännande att tänka och utveckla så här och det vi i år sätter igång räcker vi med varm hand vidare till nästa kommun att fortsätta nästa år vid den här tiden.

Deltagarna kommer från skolverket, SPSM, SKL, ett flertal kommuner med representanter från styrkedjans alla nivåer, Göteborgs universitet och Linköpings universitet, samt från olika skolformer i alla åldrar.

Vill du följa arbetet som sker i den spännande konferensformen gör du det under #molndaldelar i sociala medier och vidare här på horisonten.io

Happy Halloween!

Lärande och inflytande på riktigt – när olikheten är normen

Det friska duggregnet tar ordentlig fart från en grå himmel. Jag ökar takten över torget och rör mig upp för trappan till Mölndals stadshus med snabba kliv. Där inne ler ljuset varmt och jag möts av förväntansfulla människor. Alla är här för att dela. Dela upplevelser av en resa som pågått snart två år. Väl inne i stora salen leker ljudet av skrapande stolar och sorlet av glada röster ta fatt. Så lägger sig lugnet och Utbildningsförvaltningen tar till orda. Det har blivit dags att sammanfatta det som startade i projektform men som nu utvecklats till en arbetsmodell vilken kontinuerligt lever vidare ute på de olika enheterna.

Det hela började när skolförvaltningen i Mölndal inledde ett samarbete med Göteborgs Universitet, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Först som ett projekt som sedan blev en arbetsprocess för att landa i en hel verksamhetsutveckling. Det som främst kännetecknar projektet är samverkan mellan forskning och skolutveckling i praktiken, vilket gjort att verksamhetsutvecklingen skett på flera nivåer parallellt. Till detta bör även delaktigheten, såväl hos personal och elever som vårdnadshavare, räknas.

– Tanken är att vi nu ute i enheterna ska fortsätta förvalta det vi byggt upp, det sker främst genom att vi fortsätter att arbeta utifrån de strukturer vi nu gemensamt byggt upp säger Christer Ferm, utvecklingschef skolförvaltningen Mölndals stad. Att vi arbetat oss igenom en process som vi nu ämnar föra vidare har varit helt avgörande för det vi ser här idag. Främsta målet har varit delaktighet för att skapa systematisk skolutveckling.

Totalt har 10 enheter i Mölndals kommun deltagit. Och vad är det då som skett? Det handlar om att se och analysera framgångsfaktorer men likväl också våga se hinder och däri fokusera på utvecklingsmöjligheter. Ett förhållningssätt som Mölndals kommun och skolförvaltningen verkligen implementerat i utvecklingsprocessen.

Vi tar under dagen del av fantastiska filmer, bilder och intervjuer med elever, pedagoger och rektorer från de olika verksamheterna och det står klart att ett av de viktigaste verktygen för att sätta igång en process och komma så långt som Mölndal gjort, är möjlighet till reflektion över vad och hur uppdrag utförs i praktiken. Här delar enheterna upplevelser och erfarenheter. Och utifrån de olika enheternas perspektiv synliggörs det organisatoriska behovet av individuella lösningar tydligt. Alla enheterna är överens om att förändringsarbete behöver några eller flera av följande faktorer:

-Genomsyra hela verksamheten

-Avgränsade fokusområden

-Inflytande och delaktighet

-Tydlig organisationsstruktur

-Arbetas igenom alla nivåer – förvaltning, skola och grupp

-Coachande förhållningssätt

-Kritisk vän för att utveckla kamratlärande

För att få detta till stånd och kunna kommunicera på nya sätt, erbjöds en processledarutbildning. Ute på enheterna kunde processledarna sedan arbeta i par och med arbetsgrupperna för att sätta igång och hålla liv i utvecklingsprocessen. Ett arbete som kommer att fortgå och som har lett till att utvecklingsarbete, oavsett ämnesområde, kan bedrivas och förvaltas.

Alla enheterna drog liknande lärdomar under processens gång och tycker sig ha blivit mer responsiva, inlyssnande och flexibla i sitt förhållningssätt gentemot elever, uppdrag och organisation. För vissa enheter innebär processen att de gått ifrån en mer instrumentell till relationell organisation medan det för andra varit tvärtom. Gemensamt för alla enheter är att de har högre förväntningar i en yrkesverksam tillvaro, detta genererar också bättre resultat. Organisationerna i stort har utvecklat ett gemensamt språkbruk och intressant nog används detta också av eleverna för att reflektera kring sin eget lärande.

– Vi ser också en effekt av att reflektera och lära på nya sätt, där vi integrerat tekniken och dess möjligheter i mycket större omfattning. Det gör det enklare att dela erfarenheter mellan olika enheter. Det vi tar del av här idag hade vi nog aldrig trott var möjligt för 10-15 år sedan ler Christer Ferm.

Lärande och inflytande på riktigt – när olikheten är normen är för övrigt en titel vilken sammanfattar hela processens resultat så här långt väldigt väl. När alla enheter och verksamheter får så sina egna frön och är engagerade i att vårda dem och se dem växa – ja, då frodas de och grönskar.

Horisontens redaktion riktar ett stort tack till Mölndals kommun för möjligheten att ta del av ert spännande arbete och för att vi får förtroendet att berätta om det. Följ oss i vidare utvecklingsprojekt inom kommunen. Övriga kommuner i landet – hör gärna av er så att vi får sprida ert goda arbete och inspirera fler till framgångsrika arbetssätt.