Björkåsskolan – när elevernas idéer får göra skillnad!

Så här ser det ut när hela Björkåsskolan hjälps åt att pärla armband! Armbanden säljs sedan till förmån för Musikhjälpen. Pengarna som samlas in går till kampen för att barn i krig ska ha rätt att gå i skolan. Och det är elevernas egen idé om en insamling som nu tagit form och rivstartat på skolan. Alla är med!

Rektor Martin Dalenius betonar vikten av ett positivt budskap i pärlandet för att arbeta med värdegrundsperspektiv.

– Vi har elever från krigsdrabbade områden så arrangemanget måste omhuldas med respekt. Eleverna arbetar i tvärgrupper med elever från förskoleklass till år 5, vilket ger en fantastisk möjlighet till lärande och delande mellan åldrar och och inte minst livsöden. Det är även ett led i vårt arbete med entreprenöriellt och värdeskapande lärande. Ett ypperligt exempel att ta med sig inför vidare arbete och utveckling av lärande, baserat på den här delen av våra styrdokument.

Lärarröster om vikten av att arbeta så här

Rasmus Bengtsén, Linus Nyqvist och Rebecca Staafgård är lärare på Björkåsskolan och håller i de praktiska ramarna av genomförandet, samtidigt som de kopplar arbetet till uppdrag och mål.

– Vi tycker det är viktigt att bejaka våra elevers initiativtagande. När eleverna berättade för oss om den här idén,  såg vi möjligheten att verkligen bygga vidare på förslaget.  Ett initiativ  som leder till att alla våra elever får en större förståelse för vår omvärld och hur andra barn i världen har det, är ett mycket bra projekt att göra till verklighet, menar Rasmus. Linus och Rebecca fyller i:

– Barns situation är på många håll i världen akut. Över 30 miljoner barn kan inte gå i skolan på grund av krig och konflikter. I Syrien är över 6000 skolor redan förstörda, skadade eller ockuperade av militära styrkor och många skolor används som skydd för människor på flykt. Hälften av alla syriska barn går inte i skolan överhuvudtaget och riskerar därför att bli en förlorad generation. Samtidigt är det en mänsklig rättighet att gå i grundskola och skolan kan i barnens framtid vara skillnaden mellan liv och död. För barn är skolan livsavgörande oavsett var i världen vi befinner oss. Vi vill genom detta lyfta ett elevinitiativ som syftar till att öka medvetenheten kring vår omvärld. Att lyssna på våra elevers engagemang och vilja att förändra omvärlden är viktigt. Det bygger på empati, respekt för skolans värdegrund och entreprenörskap. Att eleverna känner sig delaktiga och att ge dem känslan av att kunna vara med och påverka skapar en självkänsla hos våra elever som är ovärderlig. Samtidigt som de då får en förståelse för vad som sker internationellt.

Elevernas lärande kopplat till projektet

Alla tre är överens om att lärandet i ett sådant här projekt breddas och fördjupas. Rasmus erfarenhet är att när eleverna får känna att de via ett bejakande av det egna entreprenörskapet, kan hjälpa andra människor i andra länder ingjuter det hopp om att man kan göra skillnad. Det föder en kraft om att det är möjligt att påverka och förändra. Samtidigt skapas en respekt hos eleverna för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på.

Just detta att skapa en respekt hos våra elever för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på, berättar Linus vidare möjliggörs.

– Vi får fler möjligheter att öka elevernas medvetenhet på många olika områden. Vi lyfter frågor om individens frihet, alla människors lika värde, jämställdhet, barnets rättigheter i enlighet med konventionen, parallellt med att eleverna får en inblick i ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen och då också förståelse för några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Rebecca fortsätter att berätta om det lärande hon dokumenterat i den värdeskapande processen.

– Eleverna har genom projektet lärt sig mycket om hur världen faktiskt ser ut. Om orättvisor som finns och varför människor väljer att lämna sina hemländer och komma till oss. De lär sig att ta hand om sina klasskamrater, grannar och nysvenskar. Utöver solidaritet och empati har barnen lärt sig att arbeta över skolans klassgränser, de har arbetat från förskoleklass upp till sexan med ett gemensamt mål. Detta skapar en trygghet hos barnen ute på skolgården och i området. Jag tror att vi alla förstår att friheten har ett högt pris men att den också är en förutsättning för att vi skall kunna leva, utvecklas och bidra till något större.

Effekterna i organisationen är märkbara

Att göra gott för andra som har det svårt skapar naturligtvis en otrolig vi-känsla. Inte bara för eleverna som arbetar tillsammans utan även vi pedagoger känner och upplever känslan av att vi på skolan gör något bra och att vi gör det tillsammans. Vi är övertygade om att det blir ringar på vattnet, på så vis att fler elever vågar dela med sig av sina idéer. Det är något vi aktivt kommer att verka för i ännu större utsträckning framöver berättar Rasmus entusiastiskt. Rebecca beskriver en utveckling där hela personalgruppen blivit mer sammansvetsad genom detta gemensamma och starka mål.

– Vi har alla arbetat gränsöverskridande med stort engagemang, hela vägen från rektor, skolsköterska, studievägledare, fritidspedagoger, lärare, till elevassistenter och elever. Detta skapar en gemenskap och trygghet i personalgruppen vilket i sin tur speglar sig i barnen. Att vi har arbetat i tvärgrupper gör att elever har mött pedagoger som de tidigare inte arbetat med och vi har genom detta byggt upp ett förtroende mellan elever och lärare som inte tidigare har funnits. Det är en oerhört värdefull konsekvens, menar hon.

Kopplingen till uppdrag och mål

Att projektet är förankrat i Lgr11 via skolans värdegrund och uppdrag är tydligt. Det kan även kopplas till övergripande mål, riktlinjer för de samhällsorienterade ämnena, inflikar Rasmus och fortsätter.

– Målet är även att öka elevernas medvetenhet om individens frihet, alla människors lika värde, jämställdhet, barnets rättigheter i enlighet med konventionen samt att eleverna får en inblick i ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Områden vi som sagt arbetar med och fördjupar oss inom allteftersom arbetet fortskrider.

Linus lyfter ut direkta kopplingar till Lgr 11 som skolan tar fasta på i projektet och omsätter till lärande.

– Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet. (Ur skolans värdegrund och uppdrag, grundläggande värden).

– Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter. Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen. (2.1 Normer och värden, mål).

– Skolan ska ansvara för att varje elev kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden, samt har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället. (2.2 Kunskaper, mål).

Rebecca förtydligar uppdraget ytterligare och beskriver hur hon och skolan fokuserar på styrdokumentens innehåll men också strategier för att tillsammans arbeta för ett bättre samhälle.

– Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.v Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Elevernas idé och formen den antog är verkligen en bra grund för att diskutera eventuell intolerans och fylla kunskapsluckor med fakta – så att vi tillsammans sedan kan hantera åsikter som åsikter och fakta som fakta.

Rebecca ser också att det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nations gränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald.

– Att här som skola och lärare kunna tillföra ett internationellt perspektiv är viktigt för att vi alla skall kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang. Inte minst för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

Det är fantastiskt att få jobba så här och gladast är vi över att idén kom från eleverna själva! Då finns verkligen engagemanget och motivationen att förändra – en guldgruva att fånga upp, avslutar lärarna på Björkåsskolan med stor glädje inför det fortsatta arbetet tillsammans med eleverna.

 

 

Martin Dalenius: Varje år ska vara det bästa året!

Tillsammans med pedagogerna, eleverna och personalen på Toltorpsskolan, har Martin Dalenius skapat en skola med ett öppet klimat, fantastiskt mycket skratt, nära till känslor, mycket hjärta och en alltid hjälpande hand.

Utveckling är sannolikt den term som beskriver hans ledarskap närmast verkligheten. Martin Dalenius har siktet inställt på elevernas bästa och det är full fart framåt. Hela tiden. Ändå lyckas han finnas där. För alla. Ingen fråga verkar vara för stor – eller för liten.

Under åren som gått, har Toltorpskolan i Mölndal genomgått en anmärkningsvärt utvecklande förändring. Med målet att skapa och en skola, organiserad runt alla elever så att de känner och upplever trygghet och trivsel. Så öppnas dörrarna till varje människas brunn av fördjupat lärande. Martin Dalenius ser rektorsrollen som oerhört viktig i elevens upplevelse av sin skolgång. Han menar att ledarskapets karaktär avgör de förutsättningar vilka skapas för varje individ genom hur vi väljer att organisera det vi kallar skola. Att leda med hjärtat har varit och kommer alltid att vara ett fundament i hans eget ledarskap.

Toltorpskolans utvecklingsarbete vilar på de tre pelarna globalisering, hållbar utveckling och att olikhet är normen. Ur detta har en starkare samverkan, ett ökat kollegialt lärande och en mer utbredd delakultur vuxit fram.

Utbyte med Kina ger ovärderliga erfarenheter

Varje år reser en delegation av elever och lärare till Kina som ett led i internationaliseringsuppdraget skolan har. Även delegationer från Kina besöker Mölndal och Toltorpskolan.

– I mitt uppdrag som rektor så ingår det att skapa förutsättningar för eleverna att möta livet efter skolan. Många gånger har jag påmint mina pedagoger om att även om vårt uppdrag är stort så är det också att förbereda eleverna på den värld de kommer att möta 2024. Det är nämligen det året våra nu 11-åriga femmor kommer att lämna gymnasiet och därmed det svenska skolsystemet för att stå på egna ben och själva vara redo för att möta världen. Det är vår uppgift att se till att det mötet blir framgångsrikt, på alla plan.

Martin ser en enorm utveckling, både hos individen men också i kollektivet, både på ett personligt och kunskapsmässigt plan. Det är minst sagt en häftig upplevelse att lära sig hur andra system fungerar och vad konsekvenserna av olika förhållningssätt blir. Särskilt när vi lär genom att göra och uppleva.

– Att leda internationaliseringsprocesser är att leda värdegrundsarbete. Värdegrundsarbetet utifrån att världen förändras från dag till dag och vi som skolor och pedagoger måste stå redo inför dessa förändringar. Värdegrundsarbete också utifrån det att vi får perspektiv på vår egen tillvaro och situation. Kina är en stark ekonomisk motor, men de är inte en motor utifrån jämlikhet, jämställdhet och möjligheter för alla individer, det är däremot Sverige. Värdegrundsperspektivet är naturligtvis även omvänt så till vida att Kinadelegationen vill lära av oss hur vi håller bibehåller elevernas lust, kreativitet och viljan att lära exempelvis.

Självständiga äventyrare

– Det finns säkert de som frågar sig varför vi skickar iväg våra 11-åriga elever till okända familjer, ett dygn i den kinesiska mångmiljonstaden Jinan ler Martin. Jo, för att vi tror på dem och vi tror på den kraft de besitter idag, vilken de också kommer att besitta i framtiden. Vi formar framtidens medborgare och förhoppningsvis framtidens makthavare. Vi tror, att genom att låta våra elever få prova att bo i en främlings hem, där de blir majestätiskt välkomnande, kommer de förhoppningsvis i framtiden att forma vårt samhälle till att bli mer välkomnande och tillitsfullt. Vi har en värld och den världen delar vi med varandra, oavsett var vi bor.

Lärarnas lärande i ett globalt perspektiv

– Lärarna har under utbytet fokus på att utbyta kunskaper i matematik, programmering, bild och idrott. Allt utifrån sina egna ämneskompetenser. Vi tar också tillfället i akt att utbyta kunskap runt fritidsverksamhet, tre av pedagogerna är grundlärare och undervisar också på fritids. Vi har officiella möten, går på officiella lektioner, dricker officiellt kaffe. Men det är under de inofficiella stunderna det händer. Stunderna när det fria samtalet flödar. Det är där relationerna knyts och det verklighetsnära lärandet tar fart. Det är genom möten som sker människor emellan goda erfarenheter etsar sig fast. Just den här kontakten mellan människor är det som verkligen gör att nya världar öppnas.

Hållbar utveckling

Att skapa en hållbar utveckling handlar i mångt och mycket om att skapa hållbara strukturer som öppnar upp för utveckling, där människorna i organisationen mår bra och vill mer.

– Vi har under de senaste åren varit delaktiga i projekt som verkligen fört oss framåt, skapat ett gemensamt språk och en öppen kultur som bygger på transparens i alla lägen. Ingen är längre ensam om något och vi har skapat organisationen kring varje elev där pedagogerna utvecklat väl fungerande arbetslag som fångar upp våra grundläggande värderingar. Det gör att vi orkar mer och att utvecklingsarbetet fortgår. Det finns hela tiden saker att synliggöra. Det är ju just detta, att lyfta upp det som händer varje dag i ljuset och vända och vrida på det för att skapa pusselbitar som passar ihop, som är utveckling, ler Martin.

Framgångsfaktorer att räkna med

Att lyfta fram människors olikheter som något positivt och paradoxalt nog normgivande har visat sig utgöra en start motivationskraft, både hos elever och pedagoger menar Martin.

– När vi på ett så medvetet plan arbetar med att acceptera varandras olikheter och behov har det också lett till ett bättre och mer kvalitativt samarbete. Vi gör hela tiden så oerhört mycket och det är lätt hänt att vi glömmer alla bra saker som händer men genom att verkligen betona fokusområden arbetar vi i hela kedjan. Med ett gemensamt språk som på sätt och vis beskriver och synliggör våra värderingar som ständigt närvarande. Det är viktigt eftersom det påminner oss om vilka vi är, vad vi står för och vart vi är på väg.

Nu väntar nya utmaningar 

Under åren har vi pedagoger tillsammans med eleverna utvecklat vår verksamhet, vi har utvecklat olika forum för dialog och vi har skapat möjligheter för elever att växa och ta ansvar. Vi har också vuxit med dem. Det har varit (och är) en mycket spännande resa. Jag älskar utmaningar och är helt enkelt redo för en ny verksamhet i ny regi.  Utmaningen ligger i att förändra och så frön som kommer att växa sig mycket starka framöver. Personligen växer jag mest som människa, pedagog och ledare när jag får samverka med andra i spännande pedagogiska samtal, hoppa och falla fritt tillsammans, för att reda ut och förbättra situationen för alla och i synnerhet eleven. Det har jag verkligen fått göra här på Toltorp, utvecklingsarbetet pågår och fortsätter alltid med fantastiska pedagoger. Det har vi många här. Nu är tiden mogen för mig att slänga mig ut i ett nytt äventyr tillsammans med många skickliga pedagoger. I augusti väntar Björkåsskolan, Göteborg på Martin Dalenius och hans team, med öppna armar. Redo att utveckla och utvecklas.