Ale kommun om varför BETT är ett viktigt led i utvecklingen

I Ale kommun arbetas det målmedvetet med att skapa lust att lära i skolan. Och för att det ska ske krävs engagemang, nyfikenhet och vilja att skapa förutsättningarna så att lusten till lärande växer sig stark och är ständigt närvarande.  Ett sätt att skapa lustfyllt lärande är att ledare och pedagoger själva håller sig ajour och ligger i framkant när det gäller utveckling. Då är BETT ett av sätten att inspireras och hitta nya möjligheter menar Ales strategiska IT-grupp:

– Vi vill se hur framtida utveckling kan se ut och inspireras av den bredden som erbjuds på BETT. Vi vill ta del av andra som kommit längre både på mässan och genom skolbesök. Man behöver vara väl förberedd för att få ut det man vill ha och det som kommer att ge något vidare framåt.

Hur påverkar BETT-resan den lokala skolutvecklingen?

– I Ale kommun har vi en strategisk IT-grupp med representanter från skola, förskola och IT. Det är vi som åker tillsammans i syfte att utveckla vårt arbete i kommunen. I gruppen bearbetar vi sedan och tar fram hur och vad vi vill arbeta vidare med. Alla skolledare är sedan den viktigaste gruppen för att driva utvecklingen vidare. Vi ser också att resan till BETT ger närmre kontakt och samarbete i gruppen som åker och ett gott samarbete mellan Utbildning och IT är avgörande.

 Hur når intrycken från BETT-mässan ut i Aleskolornas klassrum?

– Det ligger ett stort ansvar på oss som åker att dela med oss och sprida vidare. Det gör vi på olika sätt. Vi har just startat en webbsida för kommunens pedagoger där vi kommer att lägga ut både inspirerande inlägg och möjligheter att testa sådant som vi fått syn på för att skapa intresse och delaktighet. Senare kommer det att finnas sådant som bearbetats av gruppen och läggs ut som strukturerade utvecklingsinsatser. Eftersom vi har lärarrepresentanter med kommer de att ha möjlighet att dela och sprida direkt på skolorna.

 Hur fattas beslut om vilka i kommunen som åker?

– Det är de som redan är valda till strategiska IT-gruppen som åker. Den utgörs av representanter för pedagoger, skolledare, Utvecklingsenheten samt IT-enheten i syfte att täcka olika perspektiv.

 Vad har Ale kommun beslutat sig för att fokusera på vid årets besök?

– Vi har en bred ansats där lust att lära i skolan är en viktig del av utvecklingen i Ale kommun. Vi fortsätter att utveckla vår en-till-en-satsning med ”yoga”-datorer och multimodalt förhållningssätt. Under 2015 startade vi implementeringen av Office 365, så det kommer vi att utgå ifrån i tankarna och vilja inspireras till olika sätt att samarbeta och utveckla en delakultur.
– Ett viktigt fokus är också en skola för alla där vi ser till att alla elever har tillgång till det de behöver för att lyckas. Unde året har kommunen satsat på inläsningstjänst och implementeringen har gått över förväntan. Vi startar nu också en sammanslagning mellan utvecklingsenheten och skolbiblioteksverksamheten så vi kommer att passa på att titta i den riktningen också.

*Intervjun genomfördes med Åsa Ericson, utvecklingschef, Anneli IKT Coach/utvecklare och specialpedagog, Per-Erik Lundahl, IT-strateg och Christina Larsson IT-Chef Ale Kommun.