Fler samverkansprojekt mellan forskning och skolvardag

På olika håll i landet sker en mängd initiativ för att förbättra skola och utveckling. Nästa vecka inviger Södertörns högskola fyra centrum för professionsutveckling, CPU. Syftet med satsningen är att stärka lärarutbildningen samt bidra till utvecklingen av förskolor och skolor, enligt projektledaren Patric Sahlén, projektledare och adjunkt i pedagogik.

Det  hela är ett samarbete mellan högskolan och fyra skolhuvudmän: Salems kommun, Järfälla kommun och Huddinge kommun samt även Pysslingens Skolor och Förskolor AB, vilka är en del av Academedia.

Vanliga skolor och förskolor blir så kallade övningsskolor där lärarstudenter gör sin VFU. Det som utmärker är en tydlig samverkan mellan lärarutbildningen och skolorna, där högskolans forskning möter skolans praktiska vardag och erfarenheter. Detta syftar till att skapa stabila miljöer för studenternas praktiska övning inför kommande yrkesvardag. Det görs bäst i väl fungerande och autentiska verksamheter menar Patric Sahlén.

Högskolan i Dalarna startar till hösten sin tredje omgång av samarbeten mellan lärarutbildningen och utvalda partnerskolor. Totalt gäller det sju skolor vilka är noggrant utvalda utifrån ett antal kriterier. De områden som granskats inför samverkan är:

– Handledarresurser

– Handledarkompetens

– Forskning

– Utveckling

Grundkravet för handledarresurser och handledarkompetens har varit att lärarna som ingår i verksamhetsområdet skall ha lärarexamen och minst två års erfarenhet av yrket. De ska även ha genomgått en handledarutbildning inför uppdraget. Forskning och utveckling skall pågå och arbetas aktivt med hos partnerskolorna. Det sista kriteriet innebär att skolornas ledning och organisation ska hålla god kvalitet. Skolan förväntas också ständigt söka ny kunskap och reflektera över verksamheten genom att uppvisa en vilja och nyfikenhet.

Flera universitet och högskolor deltar nu i nationella satsningar för att stärka kopplingen mellan forskning och praktisk verksamhet för ett ömsesidigt utbyte, enligt Patric Sahlén. Detta är endast ett par olika exempel.