Medievanor och nätprat

För den som vill veta mer om hur demografiska faktorer påverkar barns och ungas medievanor och attityder till sina egna vanor kom idag undersökningen Ungar och medier 2015: demografi. Studien är en del i serien Ungar och medier vilken fortlöpt med olika fokus vartannat år sedan 2005.

Att föräldrars härkomst, utbildning och inkomst samt boendekommunens storlek påverkar våra barns- och ungas relation till hur och i vilken omfattning medier brukas är ju egentligen ingen överraskning. Här har skolan återigen en uppgift att brygga över skillnader som uppstått på grund av hur de demografiska förhållandena ser ut.

Ett område som bekant är högaktuellt i detta arbete är förmågan till källkritiskt granskande. Utöver det har skolan som institution och pedagogerna möjlighet att lyfta diskussionen om medievanor samt bakomliggande faktorer. På så sätt kan vi bidra till en större jämlikhet för eleverna. Till detta kommer även möjligheten att diskutera sociala koder i samband med internetanvändning. Vårt liv på internet är en av de verkligheter vi ägnar mycket tid åt. Att förstå samt reflektera över våra beteenden och de konsekvenser de kan få har nog aldrig varit viktigare.

Det finns mängder med material att tillgå för ändamålet och en spännande vinkling är att företagen börjar bidra med en hel del goodwill. Här följer ett intressant exempel från Telenor som egentligen riktar sig till föräldrar som vill ta upp nätbeteende med sina barn. Materialet är kategoriserat utifrån ålder och frågorna som lyfts går att lyfta in i värderingsövningar och samtal i klassen om hur vi tänker och gör i nätvärlden. Här hittar du underlaget till nätprat.