21st Century Learning Design – nu kan du som pedgog få feedback!

Den allt snabbare samhällsutvecklingen där digitaliseringen är en tongivande faktor, gör att vi människor behöver utveckla vår syn på omvärlden och inte minst våra förmågor för att leva och verka i en digitaliserad tid. Vi bombarderas ständigt med massmediala budskap om hur många jobb kommer automatiseras och arbetslösheten som väntar runt hörnet.

Och visst står vi inför stora förändringar. De flesta av dem kommer som en konsekvens av vårt eget agerande och människans innovativa kraft. Det gör att vi behöver se över hur vi lever och kanske framförallt hur vi lär. Och det är just det sistnämnda vi ska ta fasta på i dagens reportage. 21st Century Learning Design. Vilka kunskaper, eller kanske snarare färdigheter behöver vi förse framtidens arbetskraft med? Ja, det är en spännande och komplex fråga – ingen kan ju med säkerhet veta.

Låt oss undersöka några av alla de uppdrag som idag vilar på skolan. Den svenska skolan ska ge individer de kunskaper och förmågor de behöver för att påverka sina livsförutsättningar och sin framtid. Utbildningssystemet har till syfte att ge en god grund för fortsatta studier och möjligheter att få arbete liksom för delaktighet i samhällslivet. Skolan ska utjämna skillnaderna mellan individers olika förutsättningar i form av olika bakgrund och att ge alla möjlighet till en god grund inför det fortsatta arbetslivet. Digitaliseringen påverkar skola och utbildning i grunden. Lärandets kärna handlar om processande av information för kunskapsskapande och utveckling av färdigheter vilket sker genom kommunikation och interaktion. Det är just dessa områden som digitaliseringen transformerar. Genom den snabbt växande användningen av digitaliserad information inom så gott som alla områden utvecklas helt nya sätt att kommunicera och interagera.

Vi befinner oss alltså mitt i en strukturomvandling där information, kommunikation och interaktion sker på nya sätt, där varor och tjänster produceras och distribueras på nya sätt och där analys av stora mängder data kommer att påverka vår kunskap och förståelse för olika saker. De viktigaste utmaningarna och utvecklingsmöjligheterna berör inte det som vi traditionellt benämner som it. Det berör både tillväxt och arbetsmarknad, utbildning och kompetensutveckling, fördelnings- och trygghetssystem, hälsa och vård, social sammanhållning och demokrati.

När det gäller att utveckla kommande generationers kunskapsutövande är ju skolan och lärarna helt avgörande för ATT det sker men också HUR det sker. Här behöver vi ta ett samlat grepp inom svensk skola och skolutveckling för att säkerställa att vi gör rätt saker, inte endast saker rätt.

De förmågor som är centrala för 21st Century Learning Design skulle kunna sammanfattas till följande områden:

Samarbetsförmåga

Kunskapskonstruktion och produktion

Självledarskap

Brukande av IKT för lärande

Verklighetsnära projektinriktat(problemlösande)- och innovativt lärande

Väl utvecklad kommunikationsförmåga

Det pågår en stark kunskapsutveckling i Sverige för närvarande där inte endast skolan är drivande i utvecklingen av lärande. Även företagen intresserar sig för skolutveckling eftersom det redan nu råder brist på kompetens inom vissa branscher. Redaktionen möter Jerker Porat, örebroare och leg.lärare i Ma/Fy/Bi/IoH samt IKT-pedagog/strateg som tidigare arbetade i Nora kommun. Han har mångårig erfarenhet av undervisning med stöd av IKT och lärande utifrån definitionen ovan. Nu arbetar på Microsoft med att handleda och stötta pedagoger och skolor kring deras arbete med IKT och pågående digitaliseringsprocess.

– Det är en intressant och en mycket välkommen utveckling. Vår framtid kräver ett engagemang från samhället och där är skolan inte en egen isolerad ö. Eleverna kan vara en resurs i samhället redan under skolgången. Skolan behöver inte vara en samhällsinvestering som betalar sig på lång sikt, utan i vissa fall kan eleverna vara produktiva redan under skoltiden.

Hur ser då uppdraget ut?

– För närvarande reser jag runt till olika skolor där pedagoger och rektorer kan engagera mig i skolans och sitt eget arbete på så sätt att jag auskulterar. Jag följer undervisningen, skuggar en kollega under ett par lektioner. Därefter kan vi sätta oss ner och prata igenom dagen och jag kan få möjlighet att utifrån ett annat perspektiv ge feedback på vad man kan utveckla för att designa ett lärande i linje med 21st CLD. Vi kan också titta på hur pedagogen kan använda olika digitala verktyg som t.ex. Office Mix, Sway och OneNote för att utveckla sin undervisning och elevernas lärande, eller så kan det handla om ren inspiration i hur du som pedagog kan använda digitala verktyg. Det är ett oerhört spännande och roligt arbete som fått mycket positiv respons.

Tjänsten är kostnadsfri och för dig som tycker att detta verkar intressant är det bara att kontakta redaktionen här.