Om källkritik och lärarens framtida roll

Den nya tidens krav på källgranskning och delningsansvar, både i skolan och utanför den, angår oss alla. Att förhålla sig kritisk i dagens informationssamhälle är viktigt. Det innebär helt enkelt att ifrågasätta innan vi tar något för givet. Ett förhållningssätt som skolan både skall och bör förmedla till eleverna. Vi pratar om nya auktoriteter, nyhetscynism och läraren som lotsen, som hjälper elever att navigera i sitt informationssökande. Det finns en oerhört viktig aspekt i att skolan bär ett stort ansvar här, en fostran i självbevarelsedrift, empati och klokskap, kanske vi kan benämna det som. Det vore naivt att tro att alla elever får med sig detta ifrån hemmet. Med den vetskapen har skolan enorma möjligheter, att genom god undervisning i källgranskning, verkligen påverka framtidens samhällsutveckling. Sven-Eric Liedman diskuterade nyligen vikten av skolans roll här:

-Inför de sociala mediernas väldiga text- och bildflod blir källkritik och textkritik oumbärliga redskap. Så är det förstås också inför tidningar, radio och tv; men där finns det i normala fall en egen kritisk instans som står som garant för vad som sänds ut. De sociala medierna – liksom för övrigt mycket på internet över huvud – vidarebefordras till världen helt på eget ansvar. Den värnlöst godtrogne löper ständigt risken att sätta tilltro till ogrundade rykten, osakligheter och rena lögner.

I fotspåren av detta uppmärksammar Horisonten  poddarna som producerats av Statens medieråd. Vi vill förmedla just detta avsnitt som berör källkritik och lärarens framtida roll – eftersom det är ett så oerhört viktigt område och finns med i flera av Skolverkets styrdokument. Följ diskussionen om möjliga vägar att gå som pedagog, tillsammans med eleverna. Jack Werner föreslår att man skulle införa en journalistutbildning redan i lågstadiet. Martina Wagner berättar mer om MIK, och om att det också handlar om att hjälpa vuxna att stärka unga som medvetna medieanvändare.

Ska du lyssna på något idag, lyssna på det här!

Podcast 2 – Statens medieråd